Лекција 13 - Други зборови

Match the Macedonian words with their English equivalents.

избира
избере
издава
издаде
размислува
размисли
(се) расправа
се снајдува (снаоѓа)
се снајде
става
стави
уредува
уреди
еднособен
двособен
трособен
наместен
ненаместен
доволно
обично
однапред
премногу
зад
меѓу
под кирија
по договор
иако
поради тоа што